000 081 082 083 084 085 086 087 088 089

STATUT
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trybunalskim

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich i szkolnych klubów sportowych posiadających osobowość prawną i uczestniczących w stałym współzawodnictwie sportowym.

§ 2

Terenem działania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski ziemski, bełchatowski, radomszczański, opoczyński i tomaszowski, a siedzibą władz jest miasto Piotrków Trybunalski.

§ 3

1. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim posiada osobowość prawną.
2. Okręgowy Związek Piłki Nożnej może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 4

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu piłki nożnej działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

§ 5

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest członkiem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i działa zgodnie z jego statutem i innymi przepisami wewnątrzzwiązkowymi, ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach i innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem. OZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

§ 6

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim określa cele, programy działania, struktury organizacyjne, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały organizacyjne.

§ 7

1. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim posiada sztandar, odznakę organizacyjną, emblemat i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zarząd Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt sztandaru, odznaki organizacyjnej i emblematu związku.

 

Rozdział II
Cele i zadania statutowe Okręgowego Związku Piłki Nożnej
W Piotrkowie Trybunalskim oraz sposoby ich realizacji.

§ 8

Celem działania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest:
1. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów: piotrkowskiego ziemskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego i tomaszowskiego.
2. Kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją piłki nożnej na terenie swojego działania.
3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 9

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich klubów sportowych, posiadających osobowość prawną, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym.
2. Opracowanie programu rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej na terenie funkcjonowania Związku.
3. Organizowanie i prowadzenie rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych, także wśród kobiet i piłki halowej.
4. Opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy sportowych.
5. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy przepisów niniejszego statutu, regulaminów oraz przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
6. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim.
7. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz szkół kształcących młodzież na rzecz sportu piłkarskiego.
8. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych.
9. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla organów samorządowych na terenie swojego działania w sprawach dotyczących budowy i modernizacji obiektów i urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki nożnej.
10. Zgłaszanie kandydatów do prac w wydziałach i komisjach PZPN i ŁZPN.
11. Prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej.
12. Podejmowanie przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim decyzji i uchwał o przeznaczaniu środków finansowych na realizację celów statutowych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
13. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności OZPN.
14. Stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów: członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich.
15. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie polityki informacyjnej i popularyzatorskiej dotyczącej działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
16. Ponoszenie kosztów reprezentowania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w relacjach z organizacjami piłkarskimi oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności kosztów:
a) upominków wręczanych działaczom piłkarskim oraz osobom trzecim w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany prezentów,
b) podróży oraz pobytu gości Okręgowego Związku Piłki Nożnej w kraju i za granicą,
c) korespondencji okazjonalnej.
17. Realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i pracowników OZPN w związku z ich działalnością na rzecz OZPN poprzez ponoszenie kosztów:
a) dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i pracowników OZPN jako osób nie wchodzących w skład ekipy piłkarskiej na zagraniczne mecze reprezentacji Związku w różnych kategoriach wiekowych,
b) zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład ekipy piłkarskiej odbywające się w trakcie zgrupowań i obozów przygotowawczych,
c) organizacji Walnego Zebrania Związku, posiedzeń, narad, konferencji i innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez OZPN dla członków statutowych organów OZPN oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich i działaczy piłkarskich oraz pracowników OZPN, w tym także m.in. kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług gastronomicznych,
d) zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne związku,
e) nagród i stypendiów sportowych dla zawodników reprezentacji związku w różnych kategoriach wiekowych,
f) nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy oraz pracowników OZPN,
g) zakupu okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych w imieniu OZPN.
18. Popularyzowanie sportu piłki nożnej poprzez:
a) finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej,
b) nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków OZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników OZPN oraz osób trzecich, proporczyków, koszulek, gadżetów i drobnych prezentów.
19. Ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy, menedżerów piłkarskich i licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich oraz pracowników OZPN.
20. Ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością Związku.
21. Okręgowy Związek Piłki Nożnej może zlecić realizację zadań, o których mowa w § 9, swoim członkom oraz osobom trzecim na podstawie decyzji osób, o których mowa w § 54 i odrębnie zawartych umów.
22. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych.

§ 10

1. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim może prowadzić działalność gospodarczą i tworzyć fundacje zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim może powoływać zakłady, agencje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
3. Okręgowy Związek Piłki Nożnej jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do prowadzenia przez Związek rozgrywek piłkarskich.

§ 11

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi działalność statutową poprzez swoich członków oraz organy: władzy, jurysdykcyjne, dyscyplinarne, wykonawcze.

 

Rozdział III
Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie
Trybunalskim, ich prawa i obowiązki

§ 12

1. Członkami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim są:
1) kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej tworzone w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub sportowych spółek akcyjnych,
2) uczniowskie i szkolne kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej i uczestniczące w stałym współzawodnictwie sportowym.
2. Członkowie posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, własnych statutów oraz przepisów związkowych.
3. Kluby posiadające sekcje piłki nożnej mające formy organizacyjno-prawne zgodne z prawem polskim oprócz przynależności do PZPN i ŁZPN, są także członkami OZPN
4. Członkostwo w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim powstaje z chwilą przyjęcia ich członków przez Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji i zarejestrowanego przez właściwy organ statutu.

§ 13

1. Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zebraniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem delegatów wybranych na swoich Walnych Zebraniach, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz i Sądu Koleżeńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
2) decydowania o sprawach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim na zasadach przewidywanych w statucie, zgłaszanie postulatów i wniosków,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
4) uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim może powołać Ośrodek Szkoleniowy.

§ 14

Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim są zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych związku,
2) przestrzegania statutów, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej,
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
4) dbania o utrzymanie właściwego poziomu moralno-wychowawczego działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej,
5) udziału we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
6) opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej w wysokości ustalonej przez ich Zarządy,
7) przestrzegania zakazu kierowania sporów piłkarskich do sądów powszechnych.

§ 15

Walne zebranie Delegatów może nadać osobom fizycznym - na wniosek Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej na terenie swojego działania.

§ 16

Członkostwo w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim wygasa w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim (kluby piłkarskie) z dniem jej przyjęcia,
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, klubu posiadającego sekcję piłki nożnej - z datą rozwiązania, likwidacji lub upadłości,
3) rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego - z datą rozwiązania lub likwidacji,
4) skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim bądź jego członków przez okres przekraczający 6 miesięcy,
5) wykluczenia z PZPN i Związku Piłki Nożnej za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz PZPN, ŁZPN bądź OZPN - z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.

§ 17

1. Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, (kluby posiadające sekcje piłki nożnej) nie powinni wnosić do sądu powszechnego jakichkolwiek sporów z FIFA, UEFA, PZPN i innymi Związkami Piłki Nożnej, klubami piłkarskimi czy ich członkami i zobowiązują się poddawać każdy z tych sporów stałemu lub powołanemu ad hoc sądowi polubownemu, w tym także Trybunałowi Arbitrażowemu do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
2. Spory majątkowe powstające w związku z organizacją i uprawianiem w Polsce sportu piłki nożnej powinny być poddawane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego na zasadach przewidywanych w rozdz. V statutu PZPN.

 

Rozdział IV
Władze Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trybunalskim

§ 18

Władzami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim są:
1) Walne Zebranie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów, o którym mowa w ust. 1, odbywa się najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego ŁZPN.
3. Delegaci na Walne Zebranie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Członkami Władz organów dyscyplinarnych, jurysdykcyjnych i wykonawczych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim mogą być tylko obywatele polscy.
5. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata w organizacji będącej członkiem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, którą reprezentował, przyjętej uchwałą Zarządu tej organizacji.
6. Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zebranie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim w miejsce delegata, którego mandat wygasł z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 1 pkt. 1.

§ 20

Najwyższą Władzą Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest Walne Zebranie Delegatów.

§ 21

1. Prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim wybranym w odrębnym głosowaniu oraz członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim mogą być wybrani:
- delegaci na Walne Zebranie Delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
- członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, nie będący delegatami.
2. Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim nie może pełnić równocześnie funkcji Prezesa klubu piłkarskiego.

§ 22

1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim mają prawo dokoptować do swego składu nowych członków spośród delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość głosów, na miejsce ustępujących lub odwołanych w czasie kadencji, w przypadku braku takich osób decyzje podejmie Zarząd.
2. Liczba powołanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
3) uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
4) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie ŁZPN i PZPN,
5) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
6) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
7) nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej na terenie swojego działania,
8) rozpatrywanie odwołań członków (klubów) od decyzji organów dyscyplinarnych i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia członka z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku,
10) powołanie i likwidacja OZPN.

§ 24

W Walnym Zebraniu Delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym:
1) delegaci Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych klubów piłkarskich wg zasad ustalonych przez Zarząd Związku,
2) ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie będący delegatami,
3) po 2 delegatów ze środowiska sędziowskiego i trenerów piłki nożnej.
2. Z głosem doradczym:
1) członkowie honorowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Piłki Nożnej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów: piotrkowskiego ziemskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego i tomaszowskiego,
2) członkowie władz ŁZPN i PZPN z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów: piotrkowskiego ziemskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego i tomaszowskiego nie będący delegatami,
3) zaproszeni goście.
3. Ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, którzy nie zostaną wybrani do nowych władz Związku tracą czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 25

Do ważności Walnego Zebrania Delegatów w I terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów, a w II terminie 1/3 delegatów.

§ 26

Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 27

1. Walne zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w połowie i przed upływem kadencji, z tym że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się raz na 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich członków:
a) z własnej inicjatywy,
b) uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) uwzględniając żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w terminie 3 m-cy od decyzji o jego zwołaniu i nie przerywa kadencji.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało zwołane.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów poza przypadkami dotyczącymi zmiany statutu i rozwiązania się Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, kiedy wymagane jest 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów (w I terminie) a przy obecności 1/3 delegatów w II terminie.

§ 29

Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim zwany dalej "Zarządem" jest organem władzy Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów.

§ 30

1. Zarząd składa się z 11 osób wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów w tym wybranego zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu, Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim zwanego dalej "Prezesem", który przewodniczy pracom i posiedzeniom Zarządu.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, a zakres działania organizacji oraz trybu pracy Zarządu, jego organów wykonawczych określają uchwalone przez Zarząd regulaminy.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim i działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów i wytycznych przyjętych w Uchwałach Walnego Zebrania.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
4. Uchwalanie innych opłat wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.
6. Zatwierdzanie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej związku oraz uchwalanie regulaminów Zarządu, Wydziałów, biura i innych jednostek organizacyjnych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
7. Wybór Prezydium Zarządu.
8. Powołanie Wydziałów, Komisji Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
9. Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Wydziału Dyscypliny oraz Komisji Odwoławczej.
10. Przyjmowanie członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.
11. Wnioskowanie nadania godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej.
12. Interpretacja Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz regulaminów i innych aktów normatywnych ustalonych przez Zarząd.
13. Uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
14. Zarządzenie zbadania przez uprawniony podmiot sprawozdania finansowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 32

W przypadku naruszenia przez członka Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim statutu, uchwał, regulaminów lub decyzji władz związku - Zarządowi przysługuje prawo:
1) zwrócenia uwagi i żądania dostosowania się do w/w przepisów i decyzji,
2) odmowy pomocy organizacyjnej, finansowej lub innego poparcia,
3) żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał albo decyzji względnie ich uchylenie.

§ 33

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 34

1. Całokształtem prac Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
Do gestii Prezesa należy w szczególności:
a) bieżące działanie w imieniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
b) zwoływanie zebrań Zarządu i jego Prezydium oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,
c) składanie władzom Związku informacji o stanie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim i podejmowanych na bieżąco decyzjach.
2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes.

§ 35

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa wyłonionego z grona członków Zarządu w obecności 2/3, który pełni funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

§ 36

1. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swojego grona Prezydium składające się z 5 osób w tym Prezes.
2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu oraz sporządzającym sprawozdanie finansowe i kieruje w jego imieniu bieżącą działalnością Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes, który przewodniczy jego obradom.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
5. Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy określa regulamin.
6. Prezydium winno być wybrane na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
7. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
8. Prezydium Zarządu jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim na realizację celów statutowych związku.
9. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu, organem powoływanym do załatwiania spraw i podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki z zakresu działalności Związku jest Komisja ds. Nagłych, która decyzje podejmuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
10. Komisja ds. Nagłych działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim zwana dalej "Komisją Rewizyjną" składa się z co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybranych ze swojego grona.
2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo - gospodarczej, ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Delegatów Sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku dot. absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organach Związku z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.

 

Rozdział V
Organy jurysdykcyjne i Dyscyplinarne
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

§ 38

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy piłkarskich, a także do rozstrzygania sporów i konfliktów wynikających ze stosunków sportowych.

§ 39

Organem jurysdykcyjnym jest Sąd Koleżeński wybrany przez Walne Zebranie Delegatów na okres kadencji.

§ 40

1. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybranych ze swojego grona.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie spraw członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie statutów, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, które nie wiążą się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich oraz naruszeniem reguł gry,
2) rozpatrywanie konfliktów i sporów między trenerami, instruktorami, sędziami, działaczami piłkarskimi związanymi z ich działalnością w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu.
4. Sąd Koleżeński jest organem dwuinstancyjnym.
5. Sąd Koleżeński w I i II instancji orzeka w składzie 3 osobowym.
6. Od każdego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje odwołanie, które zainteresowany sprawą może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.
7. Sąd Koleżeński w II instancji orzeka w innym składzie osobowym.
8. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji jest ostateczne. Nie dotyczy to orzeczeń wykluczających ze Związku, które mogą być zaskarżone w trybie pozainstancyjnym do Walnego Zebrania Delegatów.
9. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenia w prawach członka od 3 miesięcy do 2 lat,
4) zakaz pełnienia określonych funkcji organizacyjnych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz sekcjach piłki nożnej klubów będących członkami Związku na okres od 3 m-cy do 2 lat lub na stałe,
5) wykluczenie członka z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
10. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
11. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 41

Organem dyscyplinarnym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest Wydział Dyscypliny.

§ 42

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Wydział Dyscyplinarny składa się z Przewodniczącego, Wice-przewodniczącego, Sekretarza i 5 członków i orzeka w I instancji.
3. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny należy:
1) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
2) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, regulaminów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
3) orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 43

1. W II instancji orzeka Komisja Odwoławcza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej rozpoznając środki odwoławcze od orzeczeń Wydziału Dyscypliny, Wydziału Gier oraz orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, którym przepisy przyznały prawo orzekania w I instancji.
1) orzeczenia Komisji Odwoławczej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wydane w postępowaniu odwoławczym są prawomocne i niezaskarżalne w trybie zwykłym,
2) ukarany podmiot oraz orzecznik ochronny prawa związkowego Polskiego Związku Piłki Nożnej w ciągu 30 dni od doręczenia mu orzeczenia Komisji Odwoławczej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wraz z uzasadnieniem może wnieść kasację do Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej,
3) Kasacja może być wniesiona tylko z powodu rażącego naruszenia prawa lub regulaminów wewnątrzzwiązkowych względnie naruszenia prawa do obrony.

§ 44

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego niezależnie od toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed innym organem orzekającym.
2. Postępowanie dyscyplinarne winno być prowadzone na zasadach jawności z zapewnieniem obwinionemu prawa do obrony. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyłączona jawność zewnętrzna prowadzonego postępowania.
3. W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego lub działacza piłkarskiego z chwilą uznania, że ze względu na rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa.

§ 45

Za popełnione wykroczenie dyscyplinarne Wydział Dyscypliny nakłada na obwinionego kary dyscyplinarne przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym.

§ 46

Wydział Dyscypliny wydaje orzeczenia, które ogłasza obwinionemu pouczając go o sposobie i terminie odwołania, a następnie doręcza obwinionemu orzeczenie na piśmie z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie odwołania.

§ 47

1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego uchwalonego przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej oraz Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Za nie wykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych orzeka się niżej wymienione kary w wysokości podanej w odrębnych przepisach:
1) klubom - pieniężne, zakaz transferów krajowych i zagranicznych (definitywnych i czasowych), przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, wykluczenie z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim - od kary dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust. 2 jest Wydział Dyscypliny. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia odwołanie do Komisji Odwoławczej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej działającej na ogólnych zasadach.
4. Kary wymienione na podstawie ust. 2 mogą być zawieszone lub darowane przez organ dyscyplinarny I instancji.

§ 48

Przewodniczącego i członków Wydziału Dyscypliny powołuje i odwołuje Zarząd, a kadencja w/w organów jest równa kadencji Zarządu.

 

Rozdział VI
Organy wykonawcze i administracyjne
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

§ 49

1. W ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim działają następujące organy wykonawcze i Komisje:
1) Wydział Gier i Ewidencji,
2) Wydział Szkolenia,
3) Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
4) Rada Trenerów,
5) Inne komórki organizacyjne powołane przez Zarząd zgodnie z § 31 pkt. 6 statutu.
2. Obsługę administracyjną związku prowadzi Biuro Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Wydziały i komórki organizacyjne Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim składają się:
a) z przewodniczących powoływanych i odwołanych przez Zarząd OZPN,
b) pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Prezydium Zarządu w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów.
4. Szczegółowy zakres uprawnień i tryb działania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim określa w formie regulaminów Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

§ 50

1. Rada Trenerów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest organem wykonawczym związku, działającym na rzecz podnoszenia poziomu piłkarstwa i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących na terenie działania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest organem wykonawczym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim kierującym działalnością sędziów piłkarskich.
3. Kadencja Rady trenerów i Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim jest równa kadencji Zarządu Związku.
4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz trybu działania Rady Trenerów i Kolegium Sędziów Związku określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd PZPN, ŁZPN i Zarząd OZPN w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 51

1. Wiceprezes urzędujący lub Dyrektor biura jest powołany przez Zarząd, a obowiązki realizuje na podstawie odrębnej umowy o pracę. Odpowiada za prawidłowe wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu oraz za funkcjonowanie biura Związku.
2. Biuro Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
3. Dyrektor, sekretarz biura nie będący członkiem Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym, ma prawo także brać udział w pracach wszystkich wydziałów i komisji Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Rozdział VII
Wyróżnienia i nagrody

§ 52

1. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim ma prawo wyróżnienia i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników.
2. Najwyższymi wyróżnieniami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim są tytuły:
1) Prezesa Honorowego,
2) Członka Honorowego.
3. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim może występować do władz państwowych, samorządowych i sportowych o nadanie odznaczeń członkom Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.
4. Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Rozdział VIII
Majątek i fundusze Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trybunalskim

§ 53

1. Majątek Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.
2. Na fundusz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim składają się:
1) składki roczne członków,
2) wpływy z zawodów organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim,
3) składki i opłaty z umów transferowych,
4) dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł,
5) wpływy pochodzące z działalności gospodarczej Związku o ile zostanie podjęta,
6) inne wpływy z działalności statutowej Związku.

§ 54

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie uprawnionych dwóch osób:

1. Prezesa lub V-ce Prezesa
2. Skarbnika lub osoby uprawnionej przez Zarząd

§ 55

1. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydawanych przez właściwe władze państwowe.
3. Kontrolę nad gospodarką finansową prowadzi Komisja Rewizyjna.

 

Rozdział IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 57

Uchwalanie zmian w statucie oraz rozwiązanie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

§ 58

Uchwała o rozwiązaniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek.

 

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 59

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzanie zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają Uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej lub upoważnione organy Związku, w tym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim na szczeblu swojego działania.

§ 60

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów i Zarządowi.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi i jego Prezydium.
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zmieniające interpretację Zarządu lub Prezydium nie działając wstecz.

§ 61

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy.

 

Niniejszym statut został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim w dn. 30.04.2005.

GODZINY PRACY BIURA

OZPN Piotrków Trybunalski
ul. Wysoka 6
97-300 Piotrków Trybunalski

8:00-16:00
(poniedziałek-środa, piątek)

10:00-18:00
(czwartek)

KONTAKT

Tel: (044) 647-46-33
Tel/Fax: (044) 648-70-04

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto: PEKAO S.A. o/Piotrków Trybunalski
Nr 58 1240 3116 1111 0000 3503 6151

NIP: 771-16-99-587

Joomla Templates by Joomla51.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki cookie używane są dla zapewnienia poprawnego działania strony.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.